Emgu.CV
Emgu.CV.Cvb
Emgu.CV.CvEnum
Emgu.CV.Features2D
Emgu.CV.GPU
Emgu.CV.ML
Emgu.CV.ML.Structure
Emgu.CV.OpenCL
Emgu.CV.Structure